PAGINAS

lunes, 11 de abril de 2016

Les bases per a les Falles Municipals de 2017 suprimixen el concurs d’esbossos

L’eliminació del requisit de presentació d’un esbós acabat i la incorporació d’un procés de selecció basat més en la valoració dels artistes que en la d’un projecte concret són algunes de les novetats que inclouen les bases per a les falles municipals de 2017, que s’aprovaran en la pròxima reunió de la Junta de Govern local. En la presentació, el regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset, ha destacat el criteri estrictament artístic que se seguirà en la selecció, així com l’acord a què s’ha arribat amb el Gremi d’Artistes Fallers per a la redacció de les noves bases.

Segons ha explicat Pere Fuset, l’objectiu que es perseguix amb les noves bases és que el procés tinga “més interés per als artistes, a més d’establir vies d’accés més àmplies i diverses”. Al concurs per a les falles municipals de 2017 podran optar artistes que hagen plantat falla en els sis anys anteriors, equips artístics multidisciplinaris que incloguen un artista faller que complisca els requisits o artistes plàstics que complisquen els criteris establits pel Gremi. El termini per a la presentació d’artistes i equips aspirants finalitzarà el pròxim 30 d’abril. La dotació econòmica es manté en 170.000 euros (10% d’IVA inclòs) per a la falla gran i 25.000 (10% d’IVA inclòs) per a la infantil. L’Ajuntament assumirà els costos de decoració i seguretat, mentre que als artistes se’ls requerirà fer-se càrrec de les despeses de transport i muntatge de la falla.

El tradicional concurs d’esbossos serà reemplaçat per un procés de selecció centrat en els artistes o equips, que hauran d’aportar el seu currículum i una memòria de les obres realitzades. Els artistes detallaran el seu projecte en una memòria d’un màxim de 5.000 paraules acompanyada de materials gràfics, dissenys previs i especificacions tècniques i materials. Segons el regidor Fuset, “es valorarà la complexitat dels elements proposats, la seua originalitat, la qualitat conceptual i molt especialment el seu caràcter satíric, la integració amb l’espai de la plaça i la facilitat d’accés”. L’ús de materials naturals que faciliten una cremà neta també serà tingut en compte, però Fuset ha posat l’accent que “no es restringirà l’ús de materials sintètics”.

La selecció d’artistes serà realitzada per dos comités, un per cada falla. El regidor de Cultura Festiva assumirà la presidència, amb veu i sense vot, igual que el membre de la Junta Central Fallera que exercirà de secretari. Els responsables últims de la selecció seran cinc vocals triats per la seua competència en qüestions artístiques i buscant una representació paritària. Fuset ha assenyalat que esta fórmula “és la que se seguix en tots els concursos artístics de l’Ajuntament, la qual cosa recalca la nostra intenció d’igualar les Falles amb la resta de les arts”.

Les bases s’han redactat enmig d’un diàleg “obert i fluid” amb el Gremi d’Artistes Fallers, que ha sigut reconegut per Pere Fuset. La directiva del Gremi ha valorat molt favorablement la supressió del requisit de presentació d’un esbós finalitzat: “Eixa condició no agradava a ningú. Si el treball resultava rebutjat, suposava una pèrdua notable de temps i diners per a l’artista. A més, d’esta manera el projecte resultarà molt més viu”.