PAGINAS

sábado, 12 de noviembre de 2016

Arriba el segon concurs faller ‘Premi Valenciania’

Des del Grup d’Accio Valencianista, tenen el plaer de convidar un any mes a totes les comissions falleres a participar en el Premi Valenciania, el qual reconeixerà la valencianitat i el contingut d´aquells poemes arreplegats en els llibrets de falla de totes les comissions que vullguen participar.
Les Falles son probablement les festes valencianes mes conegudes a nivel mundial, en un incalculable valor cultural, artistic, llingüistic i historic, i per a mosatros, que les hem mamat des de chicotets, tenen una altissima carrega emocional.
Si volem que pervixquen nostres costums i tradicions, com son les Falles, es de vital importancia l’implicacio de tots els casals fallers -i de tots els valencians- per a mantindre viva nostra cultura, senyes d´identitat i llengua. Per que si desvalaïm allo que a lo llarc dels sigles mos ha unit com a poble, perdrem nostra identitat i nostra cultura comuns, i en elles, nostres festes i tradicions.  
Sabem que a voltes costa prendre la decissio de respalar nostra llengua i nostra cultura degut a la presio politica en este conflicte. Pero precissament perque els interessos politics son contraris a lo genuinament valencià i volen impondre una identitat i una llengua aliena a la nostra, devem de ser mosatros, els valencians, els que mos mantingam fidels a nostres raïls i defengam nostra cultura e identitat, cada u en nostre ambit d’accio. Les falles son un dels ultims reductes que mos queda als valencians de soca i arrel per a salvar nostra identitat de l’atac cultural que patim. 
Esperem rebre la seua participacio i no dubte en contactar en mosatros per assessorament llingüistic o qualsevol atra qüestio: info@gav-valencianistes.com
BASES   DEL  CONCURS:
El fi d'este concurs, es premiar la valenciania de les falles, aixina que la poesia que se presente ha d'exalçar qualsevol dels aspectes de la cultura, la llengua així com l’historia del nostre Regne de Valencia. El premi se regularà segons les següents bases:   
  1. En el premi podran participar totes les falles del Regne que ho vullguen fer.  
  2. Al premi no es presentarà el Llibret sancer, sino soles la poesia feta per a una sola escena de la falla, que pot ser de la major o de l’infantil.  
  3. Es indispensable que la poesia presentada, estiga escrita en valencià segons les Normes d'El Puig.  
  4. El Jurat valorarà primordialment lo dit en l'encapçalament d'estes Bases, és dir, que la poesia exalçe qualsevol dels aspectes de la cultura, la llengua, l'historia... de nostre Regne de Valencia, podent quedar desert el premi si aixina ho creu convenient el Jurat.    
  5. La poesia pot presentar-se en qualsevol metrica i en qualsevol rima.
  6. El determini de presentacio es des del 5 de decembre  al 29  de febrer.   
  7. Hi haura soles un premi, que sera un estandart.    
  8. El Premi sera entregat a la falla guanyadora el dia 11 de març. 
  9. La participacio en este premi, supon l'acceptacio de tot el contingut d'estes bases. Per a qualsevol supost no arreplegat en estes bases, sempre prevaldra lo que diga el Jurat.
En Valencia, Cap i Casal del Regne a 11 de novembre de 2016