PAGINAS

miércoles, 30 de diciembre de 2015

El Casal Bernat i Baldoví defensa la utilització del valencià en les Falles

El Casal Bernat i Baldoví ha presentat hui en el registre d’entrada de la Conselleria d’Educació el present escrit, en el qual expon que l'associació cultural Casal Bernat i Baldoví té entre els seus fins estatutaris “recolzar, promoure i estimular la conservació, protecció, estudi rigorós, ensenyança, difusió i dinamisació de la festa de les falles com a patrimoni cultural i social del poble valencià” i “consolidar l'ensenyança i difusió de la llengua valenciana i la promoció del seu us normal i creixent en tots els àmbits de la festa i de la societat en general”. Que esta associació ha rebut abundants protestes per part d’escritors, investigadors i poetes, aixina com de numeroses comissions de falla, que en este moment se troben en plena producció dels seus llibrets, pels canvis que es pretenen realisar, respecte a anteriors edicions, en les bases reguladores per a la concesió d’ajudes econòmiques destinades a la promoció de l’us del valencià en l’àmbit de les festes de les Falles, de la Magdalena i de les Fogueres de 2016, segons s’anuncia en l’Acort de 27 d’octubre de 2015, del director general de Política Llingüística i Gestió del Multillingüisme, pel qual se somet al tràmit d’informació pública el proyecte d’orde de convocatòria de dites ajudes econòmiques i premis (DOCV núm. 7647 de 30- 10-2015). Dits canvis afecten a la nova imposició de l’us obligatori de la normativa de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua per a poder optar a qualsevol ajuda econòmica als llibrets (Base tercera, 2 a), la qual no estava present en convocatòries d’anys anteriors, en les quals simplement s’exigia “estar escrits en valencià”. Que esta nova disposició, si s’arreplega en la convocatòria definitiva, provocarà greus quebrants a la lliure expressió i creació lliterària d’escritors i de comissions falleres que utilisen la normativa de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, i a una discriminació per raó ideològica a l’hora de la concessió dels premis i les ajudes convocades, eliminant l’igualtat d’accés dels ciutadans i ciutadanes a les ajudes públiques que es convoquen, precisament, per a favorir l’us de la llengua valenciana en les festes. Que la normativa de la RACV, ademés d’haver segut oficialment utilisada en l’administració valenciana, és d’us habitual i tradicional per gran part del colectiu de poetes festius, guionistes i investigadors fallers, i és l’usada en normalitat en gran cantitat de llibrets premiats en eixercicis anteriors, incloent els guanyadors del primer premi en algunes edicions del concurs convocat per la Conselleria de Cultura. Que dita disposició, ademés, i en el cas particular de les falles de la Ciutat de Valéncia, Mislata, Chirivella, Burjassot i Quart de Poblet, contradiria el Reglament Faller vigent, aprovat pel ple de l’Ajuntament de Valéncia el 22 de febrer de 2002, que en l’artícul 1.5 protegix expressament “la llibertat d’expressió de totes i cada una de les comissions falleres” en matèria de normativa llingüística. Que dita disposició, ademés, contradiria els Estatuts de les comissions falleres que declaren expressament com a oficials les Normes de la RACV en la seua expressió habitual en llengua valenciana. Que l’Assamblea de Presidents de falla de Junta Central Fallera del passat dia 22 de decembre de 2015 aprovà per abrumadora majoria (127 vots a favor per 9 en contra) l’exigència de que les administracions públiques respecten la pluralitat llingüistica i la convivència, en el món de la festa, de les normatives de la RACV i de la AVL, sense discriminacions ni coaccions, com a reflex de les dos corrents d’opinió sobre l’identitat del nostre idioma que conviuen en la societat actual, a causa de la falta de consens real al respecte. És per açò que solicita que el redactat del punt 2 a de la base tercera de les Bases reguladores de la convocatòria de les ajudes econòmiques de 2016 destinades a la promoció de l’ús del valencià en l’àmbit de les festes de les Falles, la Magdalena i les Fogueres, se modifique per a que reconega expressament l’idèntica validea de les dos normatives que representen a les dos sensibilitats socials entorn de l’entitat de l’idioma valencià:

  1. Els llibres objecte de subvenció hauran de reunir les característiques següents:
a.    Estar escrits en valencià, d'acort en els criteris de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua o be de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana.
O be que, simplement, se mantinga el redactat d’anteriors edicions, sense especificar la normativa a utilisar, per a eliminar qualsevol possible discriminació:

  1. Els llibres objecte de subvenció hauran de reunir les característiques següents:
a.    Estar escrits en valencià.